Monday, 27/01/2020 - 07:56|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
 • Tăng Anh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận KHTV
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912737949
  • Email:
   thaita.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận CNTT
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912661557
  • Email:
   tuanta.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận thanh tra
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0976744168
  • Email:
   luannd.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận TCCB
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0961888286
  • Email:
   namnh.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận TCCB
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01238511869
  • Email:
   hienlt.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: