Thursday, 23/05/2019 - 04:48|
Chúc mừng năm mới 2019
 • Mai Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận KHTV
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988969222
  • Email:
   mailinh.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận KHTV
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0916254796
  • Email:
   nguyenthom.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận CNTT
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912661557
  • Email:
   tuanta.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tăng Anh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận KHTV
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912737949
  • Email:
   thaita.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận TCCB
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01238511869
  • Email:
   hienlt.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận thanh tra
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0976744168
  • Email:
   luannd.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Chung Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ văn thư
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01654489631
  • Email:
   sondc.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: